വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിക്കെതിരായ സമരം ഒത്തുതീർപ്പായി; മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടന്ന ചർച്ച വിജയം