ഫ്രിഡ്ജിൽ കരുതിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം; നിർദേശങ്ങളുമായി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മിഷണർ