കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന് നാഥനില്ലെന്ന് വി മുരളീധരൻ