60 വയസ് കഴിഞ്ഞവരും കൊവിഡ് മുന്നണി പ്രവർത്തകരും കരുതൽ ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രി