ഗവര്‍ണറെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റാനുളള ബില്‍ നിയമസഭയില്‍; നിയമപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം