കോവിഡ് വ്യാപനം: സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല; ജാഗ്രത ശക്തമാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി