കുപ്രസിദ്ധ സീരിയൽ കില്ലർ ചാൾസ് ശോഭരാജ് 19 വർഷത്തിനു ശേഷം ജയിൽ മോചിതനായി