ബിഎഫ് 7: കേരളത്തിലും പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കി; ജാഗ്രത, മാസ്‌ക് ധരിക്കാൻ നിര്‍ദേശം