ഇന്ത്യയുടെ ഹജ്ജ് ക്വാട്ട സൗദി അറേബ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു; 1.75 ലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇത്തവണ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ അവസരം