കോഴിക്കോട്ടെ ബാലവിവാഹം: വരനടക്കം പ്രതികളെല്ലാം ഒളിവിൽ; അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്