പൊലീസിലെ ക്രിമിനലുകൾക്കെതിരെ നടപടി കർശനമാക്കുന്നു; ക്രിമിനൽ പട്ടികയിലുള്ള 10 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉടൻ പിരിച്ചുവിടും