ഗിനിയയിൽ തടവിലുള്ള നാവികരെ എത്രയും വേഗം മോചിപ്പിക്കും: വി മുരളീധരൻ