ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പും മൊബൈൽഫോണും കണ്ടെത്തി; അഞ്ജുശ്രീയുടേത് ആത്മഹത്യയെന്ന് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം