വിഴിഞ്ഞത്ത് പൊലീസ് പരാജയപ്പെട്ടു; കേന്ദ്രസേനയെ വേണമെങ്കിൽ കേരള സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് വി.മുരളീധരൻ