സര്‍ക്കാരിന് കനത്ത തിരിച്ചടി; കുഫോസ് വി.സി നിയമനം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി