നീലക്കുറിഞ്ഞി തൊട്ടാല്‍ പണി കിട്ടും; മൂന്ന് വര്‍ഷം തടവും 25,000 രൂപ പിഴയും