ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡ് മദ്യവിൽപ്പന; കേരളം കുടിച്ചത് 230 കോടിയുടെ മദ്യം