ശശി തരൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഒരുമിച്ചു നിന്ന് മുന്നണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് പി.കെ ഫിറോസ്