പുറത്ത് വന്നത് മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റം മാത്രം, പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ അന്വേഷണം പോര; ഇ.പിക്കെതിരായ സാമ്പത്തിക ആരോപണം ഇ.ഡിക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും: വി.മുരളീധരന്‍