കണക്കുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ട് കേന്ദ്രത്തെ പഴിക്കുകയാണ്; കേരളത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കേന്ദ്രധനമന്ത്രി