മുഖ്യമന്ത്രി വീണിടത്ത് കിടന്ന് ഉരുളുന്നു; ബഫര്‍ സോണില്‍ കുഴപ്പം മുഴുവന്‍ ഉണ്ടാക്കിയത് പിണറായി സര്‍ക്കാരാണെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ