'എസ്എഫ്ഐ നേതാവാകാന്‍ യഥാർഥ പ്രായം കുറച്ച് പറയാൻ സഖാവ് നിർദേശിച്ചു’; ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ വീണ്ടും കുരുക്കിൽ