പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഭിന്നതയുണ്ടെന്ന് വരുത്താന്‍ വലതുപക്ഷശ്രമം; പ്രവർത്തകർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം:പി. ജയരാജൻ