മാൻഡോസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊടുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ മഹാബലിപുരത്ത്; കനത്ത ജാഗ്രത തുടരുന്നു