അടുത്തത് 'മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് നിയമനം', പുതിയ പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി ഗവർണർ