വിഴിഞ്ഞത്ത് സമരസമിതി വെടിവയ്‌പ്പുണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പിന്നിൽ കുബുദ്ധി: ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ