പാർട്ടിയുമായി ഇടഞ്ഞിട്ടില്ല, ജാഥ മാത്രമല്ല സംഘടനാ പ്രവർത്തനം; ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇ.പി ജയരാജൻ തൃശൂരിൽ