എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കില്‍ വന്ന് പറയും; വിവാദ വിഷയങ്ങളില്‍ ഇന്നും പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി