ഭീകരവാദമാണ് ലോക സമാധാനത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും മുഖ്യശത്രു: അമിത് ഷാ