വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില 25 രൂപ വർധിപ്പിച്ചു