2030ഓടെ രാജ്യത്ത് 6ജി സേവനം; ദര്‍ശന രേഖ പുറത്തിറക്കി കേന്ദ്രം