ശശി തരൂർ ആരുടെയും ഇടം മുടക്കില്ല; തരൂരിന്റെ ജനസ്വാധീനം കോൺഗ്രസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് കെ.എസ് ശബരീനാഥൻ