സീറോ ബഫർസോൺ റിപ്പോർട്ടും 2021ലെ ഭൂപടവും സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു