അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനം വിട്ടു നൽകാൻ കൈക്കൂലിയായി 2,000 രൂപയും മദ്യവും; എസ്ഐ വിജിലൻസ് പിടിയിൽ