ബ്രഹ്മപുരത്ത് തീയും പുകയും പൂർണ്ണമായും ശമിപ്പിച്ചു; മറ്റൊരു ബ്രഹ്മപുരം ആവ‍ർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി സർക്കാർ നടപ്പാക്കും: മന്ത്രി എം.ബി രാജേഷ്