മൃഗങ്ങളെ കൊന്നാല്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷം തടവ്, ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ചാല്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷം തടവ്; നിയമഭേദഗതിക്ക് ഒരുങ്ങി കേന്ദ്രം