കലാകിരീടം തിരിച്ചുപിടിച്ച് കോഴിക്കോട്; നേട്ടം ഇരുപതാം തവണ; കണ്ണൂർ രണ്ടാമത്