കരുത്തരായ സ്വിറ്റസർലൻഡിനെ മറുപടിയില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് വീഴ്ത്തി ബ്രസീലിന് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയം