കേരള ഘടകത്തിന് എതിർപ്പ്; ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ സിപിഎം പങ്കെടുക്കില്ല