പ്രളയകാലത്ത് നൽകിയ അരിയുടെ കാശ് തിരികെ നൽകണം; കേരളത്തിന് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അന്ത്യശാസനം