റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ബിബിസിയുടെ 'ഇന്ത്യ- ദി മോഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ' സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രദർശിപ്പിക്കും: KPCC മൈനോറിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്