പുതിയ റോൾ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യം: സ്പീക്കർ എ.എൻ ഷംസീർ