കെഎസ്ആർടിസിയിലെ ശമ്പള പ്രതിസന്ധി; 20 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് ധനവകുപ്പ്