സർക്കാർ-ഗവർണർ ഒത്തുതീർപ്പ്;കേന്ദ്രത്തെ തലോടിയ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം: വി.ഡി സതീശൻ