സംസ്ഥാനത്ത് വീടുകളിൽ ആയിരം ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തിന് 10 രൂപ കൂടും; വാട്ടര്‍ ചാര്‍ജ് വര്‍ധനവ് ഏപ്രില്‍ മുതല്‍