ജി-20 അദ്ധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ കാലാവധി ഇന്ന് മുതൽ; അഭിമാനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി