കൊവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം; മൻ കീ ബാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി