കോൺഗ്രസ് ജനാധിപത്യ പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തട്ടലും മുട്ടലും ഉണ്ടാകും: കെ.മുരളീധരൻ