പാലായിൽ കേരളാ കോൺഗ്രസിന് വഴങ്ങി സിപിഎം; സ്വതന്ത്ര അംഗം ചെയർപെഴ്സൺ സ്ഥാനാർഥി