പുനർ നിയമനം നൽകിയത് ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ച്, കണ്ണൂർ വി.സി സുപ്രീംകോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു